pk jadera logo

Na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta od 27.04.2016. godine (GDPR) te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) PK JADERA je pripremio sljedeće:

 

PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Potpisivanjem ove pristupnice obvezujem se da ću uredno izvršavati sve obveze koje nalaže uprava Kluba i njeni stručni djelatnici te na redovito plaćanje članarine. Suglasan sam da moje dijete bude član Plivačkog kluba „Jadera“ Zadar  i da sudjeluje u aktivnostima koje klub organizira. Sudjelovanje u aktivnostima kluba (rekreativnim i natjecateljskim) je dragovoljno i na vlastitu odgovornost. U slučaju nepridržavanja i nepoštivanja pravila i uputa o sudjelovanju i provođenju aktivnosti na siguran način Plivački klub Jadera neće snositi odgovornost za moguće nastajanje ozljeda i štete koje član nanese sebi ili drugoj osobi.

Plivački klub Jadera ne odgovara za gubitak predmeta, novca i drugih vrijednosti za vrijeme treninga i natjecanja. Svojim potpisom jamčim istinitost ispisanih podataka o polazniku, te izjavljujem da prihvaćam pravila kućnog reda PK Jadera, kodeks ponašanja objavljen na web stranicama kluba i pristajem da se moje (tj. malodobnog člana/ice) fotografije i video zapisi objavljuju na webu-u kluba, klupskim profilima na društvenim mrežama te u medijima (tiskanim, elektroničkim, Internetu) u svrhu promicanja plivanja  kao rekreativnog, sportskog i zdravog načina življenja. promocije kluba, prezentacije aktivnosti kluba i za druge potrebe Plivačkog kluba Jadera Zadar.

Ujedno se obvezujem javiti svaku promjenu upisanih podataka. Ovaj dokument i svi podaci na njemu su povjerljivi. Služi za izradu i vođenje zakonom propisanoga registra članova (Zakon o udrugama, NN 74/14, 70/17, 98/19 članak 12. Stavak 3.). PK Jadera neće dijeliti, prodavati, davati na uvid, razmjenjivati niti na bilo koji drugi način ustupati trećim stranama podatke pomoću kojih vas je moguće osobno identificirati, osim iznimno u slučajevima predviđenim zakonom. Osim toga, PK Jadera neće trećim stranama u njihove promotivne svrhe dijeliti, prodavati, iznajmljivati ili na drugi način otkrivati vaše osobne podatke, popis adresa e-pošte koji posjeduje ili svoj adresar.

Naziv voditelja obrade osobnih podataka, OIB, sjedište i adresa: PLIVAČKI KLUB JADERA, ZADAR, 80828570466, RIVANJSKI PRILAZ 1, 23000 ZADAR.

Davanjem osobnih podataka i potpisom potvrđujete da ste obaviješteni o sljedećim činjenicama:

Osobne podatke prikuplja, obrađuje i koristi udruga PLIVAČKI KLUB JADERA, ZADAR, RIVANJSKI PRILAZ 1, kao voditelj obrade podataka te ih štiti kao poslovnu tajnu. PLIVAČKI KLUB JADERA primjenjuje organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka. Osobne podatke tretirat cemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU (2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe. Vaši osobni podaci koristiti će se samo za potrebe udruge, a davati će se drugim korisnicima samo ako za to postoji zakonska obaveza i/ili obaveza zbog organizacijskih potreba drugih udruga i saveza.

Kategorija osoba za koju se traži suglasnost: član kluba (obuka neplivača, škola plivanja, natjecatelj)

Vrsta osobnih podataka za koju se traži suglasnost: Ime i prezime, datum rođenja, spol, OIB, adresa i grad stanovanja, kontakt broj, e-mail adresa, foto i video zapise s treninga,  natjecanja i ostalih aktivnosti koje provodi klub.

Osobni podaci koristiti ce se isključivo za slijedeće svrhe: upisa člana u klub, upisa u evidenciju članova, izdavanje diploma, objave rasporeda treninga na oglasnoj ploči, web i facebook stranici kluba, evidencije dolazaka članova na treninge, objavu startnih lista za natjecanja te rezultata sa istih, objavu izvještaja sa natjecanja na oglasnoj ploči, web i facebook stranici kluba te u medjima, snimanje prikupljanje i obrađivanje fotografija, audio i video zapisa članova nastalih tokom odvijanja treninga, natjecanja i ostalih aktivnosti kluba za korištenje i objavljivanje na svojim web i facebook stranicama za potrebe informiranja javnosti o radu i postignutim rezultatima te za potrebe promocije projekata i aktivnosti u kojima sudjeluje Klub. Suglasnost / privola vrijedi do opoziva.

U svakom trenutku imate pravo zahtijevati pristup, dopunu, izmjenu ili brisanje Vaših osobnih podataka te ostvariti pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka kao i pravo opozvati ovu suglasnost, bez štetnih posljedica za Vas. U potonjem slucaju Vaši osobni podaci će biti obrisani i njihova će obrada prestati u najkraćem objektivno mogućem roku računajuci vrijeme od primitka Vašeg pisanog zahtjeva. Također imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Sva Vaša pitanja i zahtjeve u vezi s obradom Vaših osobnih podataka od strane PLIVAČKI KLUB JADERA te ostvarivanja Vaših prava molimo dostaviti pisanim putem upravi udruge ili na e-mail adresu: info@pk-jadera.hr.

Za članove mlađe od 16 godina suglasnost/privolu može dati samo roditelj, zakonski zastupnik/skrbnik. Prihvaćanjem opcije pri ispunjavanju Online pristupnice potvrđujem da sam upoznat/a s navedenim informacijama te dajem izričitu, slobodnu i dobrovoljnu suglasnost udruzi PLIVAČKI KLUB JADERA za obradu mojih osobnih podataka u gore navedenu svrhu.